GHSC Alumni Association

E-Mail- [email protected]
   

 • SL. NO.      NAME                                                  MARKS                PERCENTAGE         YEAR
 • 1.                BHAGYALAKSHMI H V                       -------                       ----- %                       1998-99

 • 2.                VENKATESH C R                                      400                         64.00%                1999-2000

 • 3.                MANJUNATH G                                        449                         71.84%                2000-01

 • 4.                MUTHARAJU K                                        383                         61.28%                2001-02

 • 5.                HANUMATHARAJU R                           339                         54.24%                2002-03

 • 6.                HANUMATHARAYAPPA K                 376                         60.16%                2003-04

 • 7.                LOKESH K                                                563                         90.08%                2004-05

 • 8.                MANJULA                                                   484                         77.44%                2005-06

 • 9.                NAVEEN KUMAR K N                           537                         85.92%                2006-07

 • 10.               NAVEEN KUMAR C L                           483                         77.28%                2007-08

 • 11.               SURESH S J                                               545                         87.20%                2008-09

 • 12.               MADHUCHANDRA H R                       454                         72.64%                2009-10

 • 13.               BHAGYA R                                                517                         82.72%                2010-11

 • 14.               NANDINI T V                                            543                         86.88%                2011-12

 • 15.               SRIDHAR                                                   534                         85.44%                2012-13

 • 16.               RADHA  B R                                              548                         87.68%                2013-14

 • 17.              YASHODHA B N                                      551                         88.16%                2014-15